Algemene Voorwaarden

DOWNLOAD DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Uw Veranda Specialist B.V., Braken 37, 1713GC Obdam, in het handelsregister geregistreerd onder nummer: 78473489

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Aanbod: ieder aanbod van Uw Veranda Specialist B.V., al dan niet in de vorm van eenschriftelijke offerte, niet zijnde een aanbod van of behorende bij de tuinkantoren die Uw Veranda Specialist aanbiedt. Voor de tuinkantoren die Uw Veranda Specialist aanbiedt, hanteert Uw Veranda Specialist andere algemene voorwaarden. Aanneemsom: het op een aanbod vermelde totaalbedrag voor het realiseren van het op het aanbod vermelde werk.
  Bouwwerk: een door Uw Veranda Specialist te monteren Veranda, Kapschuur, Terrasoverkapping, Tuinhuis, Tuinkamer, Buitenkeuken, Zorgwoning, Hottub of ander aanbod dat door Uw Veranda Specialist op locatie bij Wederpartij dient te worden gemonteerd/vervaardigd, met uitsluiting van de Tuinkantoren.
  Consument: de Wederpartij die als natuurlijk persoon handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
  Dag: Kalenderdag.
  Documenten: door Uw Veranda Specialist en/of de Wederpartij te vervaardigen of teverstrekken tekeningen, ontwerpen, berekeningen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
  Esthetische afwijkingen in de dakbedekking: ribbels, bobbels, kleurverschillen, niet 100% strakgespannen (dak)bedekking of niet compleet gehechte (dak)bedekking waarbij geen lekkage is ontstaan.
  Informatie: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge)gegevens die Uw Veranda Specialist en/of de Wederpartij (moet)
  verstrekken.
  Kostenverhogende omstandigheid: omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Uw Veranda Specialist niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.
  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Uw Veranda Specialist georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  Schriftelijk: per brief, e-mail, Whatsapp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeergeldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
  Zaken: alle door Uw Veranda Specialist los aan de Wederpartij te leveren zaken evenals de bij de uitvoering van een opdracht te gebruiken/benodigde en te leveren zaken en (bouw)materialen.
  Wederpartij: de opdrachtgever respectievelijk de koper.
  WIBON: Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Uw Veranda Specialist, behalve op een aanbod van of behorende bij de tuinkantoren die Uw Veranda Specialist aanbiedt.
 2. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 3. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan,geldt de Nederlandse tekst.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomstvoortgekomen vervolg- of deelopdrachten, na- of deelbestellingen.

Artikel 3: Aanbod

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod.Uw Veranda Specialist mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht Uw Veranda Specialist niet tot levering van een deel van de
  aangebodenprestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Uw Veranda Specialist niet.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Uw Veranda Specialist de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 5. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet voor toekomstigeopdrachten/ vervolgopdrachten of nabestellingen.
 6. Getoonde modellen en voorbeelden evenals opgaven van afmetingen, gewichten, materialen, kleuren en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Uw Veranda Specialist zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 7. Uw Veranda Specialist mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de Wederpartij in rekeningbrengen als hij de Wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 8. Indien de Wederpartij een aanbod niet aanvaardt, retourneert hij op eerste verzoek van Uw Veranda Specialist alle bij dit aanbod geleverde documenten aan haar.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt onder voorbehoud van hetgeen in lid 3 is bepaald tot stand nadat de Wederpartij het aanbod van Uw Veranda Specialist heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Uw Veranda Specialist schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Uw Veranda Specialist is pas gebonden aan:
  a. Een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. Mondelinge afspraken;
  c. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst.
  Na schriftelijke bevestiging hiervan aan de Wederpartij of zodra Uw Veranda Specialist- zondertegenwerping van de Wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken isbegonnen.
 3. Uw Veranda Specialist kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Uw Veranda Specialist kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5: Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Tenzij Partijen een uurtarief overeenkomen, verricht Uw Veranda Specialist de overeengekomen prestatie tegen een vaste aanneemsom.
 2. Uw Veranda Specialist mag de vaste aanneemsom verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet aan Uw Veranda Specialist te wijten is en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 3. Indien partijen een uurtarief overeenkomen, berekent Uw Veranda Specialist de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van dit uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Uw Veranda Specialist bindend.
 4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en metvrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) van 07.00 – 16.00 uur.
 5. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en eventuelekosten, zoals transportkosten, administratiekosten. De kosten voor het aanvragen van (transport)vergunningen/ontheffingen, kosten voor het doen van een KLIC-graafmelding bij het kadaster op grond van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) en declaraties van ingeschakelde derden zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zowel het 9% als het 21% BTW tarief kan worden gehanteerd.
 1. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Uw Veranda Specialist (Kosten/)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken en materialen (vanaf 5% stijging van de aanneemsom), mag Uw Veranda Specialist de overeengekomen
  prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de Wederpartij in rekening brengen. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de Consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de Consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Uw Veranda Specialist ervan uitgaan dat de Consument met deze wijziging heeft ingestemd.
 2. Uw Veranda Specialist is gerechtigd een voorschot te vragen. Voor consumenten zal dit niet meer zijn dan 50% van de aanneemsom of het aankoopbedrag. Pas na ontvangst van het voorschot zullen werkzaamheden worden verricht en/of producten worden verzonden.

Artikel 6: Inschakeling derden

Als Uw Veranda Specialist dit nodig acht, mag zij bepaalde werkzaamheden en leveringen door derden laten verrichten.

Artikel 7: Verplichtingen van de Wederpartij

 1. De Wederpartij zorgt ervoor dat:
  a. Hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder zelf verkregen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door Uw Veranda Specialist gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
  b. Uw Veranda Specialist – bij werkzaamheden op locatie – op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt totdeze werklocatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
  c. De door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat Uw Veranda Specialist hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
  d. De werklocatie in een zodanige staat is dat Uw Veranda Specialist ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten, waaronder het verwijderen van bestrating, leidingen, puin, funderingen, etc. Waaronder het herstraten ten behoeve van montagewerkzaamheden, tenzij anders overeengekomen;
  e. De aansluitingen voor riolering, water, elektra en/of gas en bijbehorende materialen aanwezig zijn en van voldoende capaciteit zijn voor het gewenste gebruik, tenzij anders overeengekomen;
  f. Uw Veranda Specialist tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van debenodigde/te leveren zaken en hulpmiddelen;
  g. Uw Veranda Specialist op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door haar benodigde aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-,gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de Wederpartij;
  h. Uw Veranda Specialist vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van(eigen en inpandige) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WIBON;
  i. Hij Uw Veranda Specialist direct informeert indien de ligging van de kabels, leidingen e.d. die wel onder de WIBON vallen is gewijzigd of mogelijk afwijkt van de bij het Kadaster bekende gegevens;
  j. Zelf aanwezig is op de dag dat de werkzaamheden aanvangen om zo (onder meer) de peilmaten te kunnen vaststellen. Bij afwezigheid op dit moment heeft Wederpartij geen aanspraak op enige schadevergoeding of tegemoetkoming wegens foutieve maatvoeringen.
 2. De Wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Uw Veranda Specialist voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Uw Veranda Specialist behandelt de door de Wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De Wederpartij staat Uw Veranda Specialist toe kosteloos naam aanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.
 5. Indien de Wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Uw Veranda Specialist de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de Wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de Wederpartij.
 6. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Uw Veranda Specialist niet direct nakoming verlangt,tast dit het recht van Uw Veranda Specialist niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.
 7. Bij een bouwpakket houdt Wederpartij er rekening mee dat er zich bouwdelen in bevinden die nog op maat gemaakt moeten worden voordat deze gemonteerd kunnen worden.

Artikel 8: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Uw Veranda Specialist haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de Wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij Uw Veranda Specialist alsnog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Uw Veranda Specialist mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de Wederpartij over op het moment dat deze op de werklocatie/de locatie van plaatsing aankomen of anderszins feitelijk ter beschikking staan van deWederpartij. De transportkosten zijn in het offertebedrag inbegrepen.
 4. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de Wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Uw Veranda Specialist deze zaken en/of de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de Wederpartij opslaan. De Wederpartij stelt Uw Veranda Specialist dan binnen een door Uw Veranda Specialist gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
 5. Indien de Wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Uw Veranda Specialist mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn
  tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de Wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Uw Veranda Specialist en/of het recht van Uw Veranda Specialist alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 9: Transport, vergunning/ontheffing, transportdatum

 1. Indien partijen overeenkomen dat Uw Veranda Specialist – al dan niet met inschakeling van een derde – de voor het transport noodzakelijke vergunning/ontheffing aanvraagt/verzorgt, gelden de navolgende bepalingen.
 2. Uw Veranda Specialist wijst de Wederpartij uitdrukkelijk op het volgende:
  a. De afgiftedatum/de termijn die met de afgifte van de vergunning/ontheffing gemoeid is, is onder meer afhankelijk van de afmetingen van het te vervoeren Bouwwerk, de regio waarin het transportmoet plaatsvinden en de vraag of de bevoegde wegbeheerder
  al dan niet aanvullende eisen stelt tenaanzien van het transport;
  b. De beoogde transportdatum is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van eventuele verplicht inte zetten transportbegeleiders;
  c. Ondanks de afgifte van de vergunning/ontheffing kunnen er alsnog breedtebeperkingen geldenvoor het transport, bijvoorbeeld
  door acute wegwerkzaamheden op de beoogde/geplande transportdatum.
 3. Gezien het voorgaande geeft Uw Veranda Specialist geen garanties met betrekking tot de afgiftedatum van een aangevraagde vergunning/ontheffing of het kunnen realiseren van een beoogde transportdatum. Uw Veranda Specialist is niet aansprakelijk voor
  vertragingen die hierbij optreden noch voor schade die hieruit voor de Wederpartij voortvloeit.

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering vanzaken wordt vertraagd doordat:
  a. Uw Veranda Specialist niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de Wederpartij heeft ontvangen;
  b. Uw Veranda Specialist niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de Wederpartij heeft ontvangen;
  c. De werkplek niet geschikt is om de werkzaamheden te verrichten;
  d. Er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de Wederpartij komen;
  heeft Uw Veranda Specialist recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Uw Veranda Specialist de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de Wederpartij.
 3. Uw Veranda Specialist spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op
  verzoek van de Wederpartij wordt bespoedigd, mag Uw Veranda Specialist de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de Wederpartij.
 4. Uw Veranda Specialist voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige wijze, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
 5. Uw Veranda Specialist wijst de Wederpartij op onvolkomenheden, fouten e.d. in de door of namens de Wederpartij:
  a. Verstrekte documenten;
  b. Voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
  c. Gegeven aanwijzingen, voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Uw Veranda Specialist en zij hiermee bekend is of kan zijn.
 6. Uw Veranda Specialist wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de Wederpartij.
 7. Uw Veranda Specialist maakt bij de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden alleen gebruik van door haar zelf ingekochte materialen/zaken. Indien de Wederpartij – bijvoorbeeld in een nieuw te bouwen Bouwwerk – andere materialen/zaken wil laten verwerken/installeren, kan dat in overleg met Uw Veranda Specialist. Echter, de Wederpartij is dan zelf verantwoordelijk voor de inkoop
  en verwerking/installatie van die materialen/zaken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. Uw Veranda Specialist informeert de Wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  a. Bij door de Wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
  b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Uw Veranda Specialist eerst met de Wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Uw Veranda Specialist in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
 9. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen Uw Veranda Specialist en de Wederpartij overeengekomen. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de Wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. Uw Veranda Specialist mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de Wederpartij in rekeningbrengen.
 10. De Wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat Uw Veranda Specialist aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Uw Veranda Specialist kenbaar. Indien nodig, past Uw Veranda Specialist het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. Uw Veranda Specialist kan daarbij verlangen dat de Wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord
  parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De Wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.
 11. Indien Uw Veranda Specialist al goedgekeurde documenten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag Uw Veranda Specialist de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de Wederpartij doorberekenen.

Artikel 11: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert Uw Veranda Specialist de Wederpartij hierover. Het moment van afronding wordt als oplevermoment beschouwd, vanaf dat moment komt het opgeleverde voor verantwoording, rekening en risico van de Wederpartij.
 2. De werkzaamheden en de daarbij geleverde zaak zijn conform de overeenkomst opgeleverd, ophet moment dat de Wederpartij deze heeft gecontroleerd en de opleverlijst/opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
 3. De werkzaamheden/het Bouwwerk worden/wordt geacht te zijn goedgekeurd indien:
  a. De Wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 3 kalenderdagen getekend aan Uw Veranda Specialist retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
  b. Uw Veranda Specialist geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de Wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
  c. De bij de werkzaamheden geleverde zaak al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de Wederpartij in gebruik zijn genomen.
 4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de Wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de bij de werkzaamhedengeleverde zaak/de zaak waaraan de werkzaamheden plaatsvonden, zijn geen
  reden tot onthoudingvan een goedkeuring aan het door Uw Veranda Specialist voltooide werk.
 5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Uw Veranda Specialist herstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen deze onderhoudstermijn.
 6. Indien de Wederpartij na de oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden
  e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.
 7. Na oplevering komt het Bouwwerk voor rekening en risico van Wederpartij en Wederpartij is vanaf moment van oplevering verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen.

Artikel 12: Klachten

 1. De Wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen en/of overige non- conformiteiten op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2werkdagen schriftelijk aan Uw Veranda Specialist. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de Wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Uw Veranda Specialist. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Wederpartij.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de Wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door Uw Veranda Specialist gestelde (garantie)termijn na oplevering – schriftelijk aan Uw Veranda Specialist. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien
  dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 5. Indien de voor de overeengekomen werkzaamheden benodigde zaken uitsluitend in bij de leverancier voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden/aantallen kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe – in de branche geaccepteerde – afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven afmetingen, gewichten, kleuren e.d. Deze afwijkingen zijn geen
  tekortkoming aan de zijde van Uw Veranda Specialist en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 7. Het vorige lid geldt niet voor de Consument.
 8. De Wederpartij stelt Uw Veranda Specialist in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevanteinformatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Uw Veranda Specialist de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de Wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrondblijkt te zijn. Het transportrisico bij verzending is altijd voor de Wederpartij. Uw Veranda Specialist maakt bij de beoordeling van klachten gebruik van de beoordelingsrichtlijnen die gebruikelijk zijn in de branche, de Nederlandse Timmerindustrie.
 9. Retourzending vindt plaats op een door Uw Veranda Specialist te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 10. Geen klachten zijn mogelijk over:
  a. Onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen,indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen, zoals (niet limitatief) scheurvorming in het hout tot 1 cm breed, het uitlopen van hars uit de gebruikte materialen en/of aantasting van het Bouwwerk door insecten/ongedierte zoals houtworm, boktor en dergelijke;
  b. Redelijkerwijs te accepteren geringe onderlinge kleurafwijkingen (bijvoorbeeld nuance/natuurlijke verschillen/afwijking in verfkleuren en/of houtkleuren/structuren);
  c. Zaken die na ontvangst door de Wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 13: Garanties

 1. Uw Veranda Specialist voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. Uw Veranda Specialist staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Tenzij partijen anders overeenkomen, gelden de volgende garantietermijnen:
  a. Een garantie van 2 jaar na levering wat betreft het Bouwwerk;
  b. Een garantie van 10 jaar na levering wat betreft de waterdichtheid van de dakbedekking. Esthetische afwijkingen in de dakbedekking vallen niet onder de garantie.
  c. De fabrieksgarantie op losse zaken zoals heaters, lampen, kachels, etc.
 4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken baseert Uw Veranda Specialist zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Op verzoek informeert Uw Veranda Specialist
  de Wederpartij hierover.
 5. Indien het doel waarvoor de Wederpartij de te leveren zaken wil verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Uw Veranda Specialist alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd.
 6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de Wederpartij de voor de zaken en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 7. Het vorige lid geldt niet voor de Consument.
 8. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Uw Veranda Specialist – naar haar keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het
  aansprakelijkheidsartikel.
 9. De Consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Uw Veranda Specialist. In dit laatste geval mag de Consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Uw Veranda Specialist gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Uw Veranda Specialist geen enkele aansprakelijkheid, met name niet in het geval (niet limitatief):
  a. Er lekkage en/of andere schade is ontstaan, nadat er door een derde partij aanpassingen gedaan zijn aan (een gedeelte van) het Bouwwerk. Onder aanpassingen wordt ook verstaan (niet limitatief): het aanbrengen van andere dakbedekking, het plaatsen van daklichten en/of zonnepanelen en/of het aanbrengen van sedumdaken;
  b. Wanneer insecten/ongedierte (houtworm, boktor, etc.) het Bouwwerk aantasten;
  c. Schade ontstaan door het uitlopen van hars uit het toegepaste hout.
 2. Uw Veranda Specialist is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade,zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten, met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid van een leidinggevende van Uw Veranda Specialist.
 3. De Wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade. Uw Veranda Specialist is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels, leidingen, andere zaken liggend in de grond.
 4. Indien Uw Veranda Specialist aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert of de schade niet onder een door Uw Veranda Specialist gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden waarbij de schade is ontstaan.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hemgeleden schade, moet de Wederpartij Uw Veranda Specialist hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de Consument een termijn van 1 jaar.
 7. Indien Uw Veranda Specialist haar werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de Wederpartij verstrekte documenten, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 8. Uw Veranda Specialist benadrukt dat bij plaatsing van een Bouwwerk de ondergrond voldoende sterk en stabiel moet zijn. Uw Veranda Specialist plaatst het Bouwwerk op bestrating of grondstelfundamenten en kan de Wederpartij in deze adviseren, maar zij neemt geen verantwoordelijkheid voor – en is niet aansprakelijk voor – de bodemgesteldheid (dichtheid e.d.) of klimatologische omstandigheden ten tijde van de plaatsing en de eventuele daaruit voortvloeiende verzakkingen of andere schade van de Wederpartij.
 9. De Wederpartij vrijwaart Uw Veranda Specialist voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, indien Uw Veranda Specialist de voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van de WIBON verplichte KLIC- graafmelding tijdig bij het Kadaster heeft gedaan, de graafwerkzaamheden zorgvuldig heeft verrichten er desondanks schade aan ondergrondse netten ontstaat.
 10. Uw Veranda Specialist is niet aansprakelijk – en de Wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
  a. Ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met dedoor/namens Uw Veranda Specialist verstrekte instructies, adviezen, onderhoudsvoorschriften e.d.;
  b. Ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  c. Fouten, onvolledigheden e.d. in de door of namens de Wederpartij aan Uw Veranda Specialist verstrekte informatie;
  d. Gebreken, defecten e.d. in de door de Wederpartij zelf ingekochte en/of aangebrachte/ geïnstalleerde materialen en zaken;
  e. Klimatologische omstandigheden. Dit betreft zowel schade ontstaan aan de geleverde zaken na levering als schade door gebreken die zich in een later stadium openbaren, maar het gevolg zijn van klimatologische omstandigheden tijdens/na het uitvoeren van de werkzaamheden;
  f. Aanwijzingen of instructies van/namens de Wederpartij;
  g. Of als gevolg van een keuze van de Wederpartij die afwijkt van wat Uw Veranda Specialist adviseerde en/ofgebruikelijk is;
  h. Of doordat door/namens de Wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Uw Veranda Specialist.
 11. De Wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Uw Veranda Specialist voor eventuele aanspraken van derden.
 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Uw Veranda Specialist of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Uw Veranda Specialist de Wederpartij vrijwaren voor
  eventuele aanspraken van derden.

Artikel 15: Betaling

 1. Uw Veranda Specialist mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijnen niet volledig is betaald, is de Wederpartij aan Uw Veranda Specialist een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. In voornoemde situatie geldt voor de Consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Uw Veranda Specialist bovendien aan de Wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
 6. Uw Veranda Specialist geeft aan de Consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen omalsnog te betalen.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Uw Veranda Specialist de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Uw Veranda Specialist de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft Uw Veranda Specialist eveneens indien zij al voordat de
  Wederpartij/de Consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Wederpartij/Consument te twijfelen.
 9. Ontvangen betalingen brengt Uw Veranda Specialist eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 10. De Wederpartij mag de vorderingen van Uw Veranda Specialist niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Uw Veranda Specialist heeft. Dit geldt eveneens indien de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 11. Het vorige lid geldt niet voor de Consument.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Uw Veranda Specialist totdat de Wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderdmet vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de Wederpartij, zoals
  (niet limitatief) vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 4. De Wederpartij informeert Uw Veranda Specialist direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 5. Zolang de Wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Uw Veranda Specialist.
 6. De Wederpartij zorgt voor een zodanige opstal- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Uw Veranda Specialist op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de Wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Uw Veranda Specialist een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Uw Veranda Specialist en haar werknemers het terrein van de Wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Uw Veranda Specialist op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere
  ingebrekestelling, door eenschriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 17: Recht van opstal

 1. Op eerste verzoek van Uw Veranda Specialist zal Wederpartij zijn volledige medewerking verschaffen ten behoeve van het vestigen van een recht van opstal zoals bedoeld in artikel 5:101 e.v. BW, op de onroerende zaak waarop/waaraan de zaken/het Bouwwerk wordt bevestigd.
 2. Uw Veranda Specialist zal worden aangemerkt als Opstaller.
 3. De eigena(a)r(en) van de onroerende zaak worden aangemerkt als Opstalgever.
 4. Wederpartij zal al het mogelijke dat in haar macht ligt doen om eventueel bij het recht van opstal betrokken derden partijen tot meewerken te bewegen.
 5. Totdat het recht van opstal gevestigd is worden de werkzaamheden met betrekking opgeschort.
 6. Indien het vestigen van een recht van opstal binnen 8 weken na het verzoek van Uw Veranda Specialist aan Wederpartij om het recht van opstal te vestigen niet is geschied, heeft Uw Veranda Specialist het recht de overeenkomst per direct en zonder dat Uw Veranda Specialist enige directe of indirecte schade hoeft te vergoeden te ontbinden.
 7. Partijen vrijwaren elkaar van de eventuele ten gevolge van de opschorting zoals bedoeld in dit artikel voortvloeiende (vertraging)schade en overige aansprakelijkheden.
 8. Het recht van opstal gaat teniet zodra Wederpartij de al hetgeen hij op grond van de overeenkomst aan Uw Veranda Specialist verschuldigd is heeft voldaan.
 9. Partijen zullen de kosten van het vestigen van het recht van opstal delen.

Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij partijen anders overeenkomen, is en blijft Uw Veranda Specialist de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door haar in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken en documenten. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan Uw Veranda Specialist voorbehouden.
 2. Dit betekent onder meer, dat de Wederpartij de door Uw Veranda Specialist geleverde of vervaardigde:
  a. Documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden
  mag verstrekken noch deze derden hierin inzage mag verlenen;
  b. Zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.; zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Uw Veranda Specialist.
 3. De Wederpartij staat ervoor in dat de door hem aan Uw Veranda Specialist verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die Uw Veranda Specialist door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aansprakenvan deze derden.

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Uw Veranda Specialist mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de Wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de Wederpartij:
  a. In staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
  b. (Voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. Door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. Onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van)zijn vermogen verliest.
 2. De Wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 20: Overmacht

 1. Bij overmacht van de Wederpartij of Uw Veranda Specialist, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de Wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehoudente zijn.
 2. Onder overmacht van Uw Veranda Specialist wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Uw Veranda Specialist,van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Uw Veranda Specialist: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Uw Veranda Specialist of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaanvan de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, pandemieën, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen van haarzelf of de bij de uitvoering ingeschakelde derden.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet deWederpartij zijn verplichtingen jegens Uw Veranda Specialist tot aan dat moment nakomen.

Artikel 21: Annulering, opschorting

 1. Indien de Wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Uw Veranda Specialist van de Wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kostenen de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Uw Veranda Specialist en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.
 2. Annulering is niet mogelijk bij producten die speciaal zijn besteld of vervaardigd voor Wederpartij (maat, kleur, extra opties) of volgens persoonlijke specificaties van de Wederpartij zijn vervaardigd (maatwerk).
 3. Bij annulering van standaardproducten wordt 30% van de verkoopprijs voor de consument in rekening gebracht.
 4. Indien de Wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Uw Veranda Specialist de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vereengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
 5. De Wederpartij vrijwaart Uw Veranda Specialist voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 6. Uw Veranda Specialist mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de Wederpartij betaald bedragen en eventuele tegenvorderingen van de Wederpartij.
 7. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de Wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Uw Veranda Specialist deze bij de Wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Uw Veranda Specialist zijn gereserveerd voor de opschortingperiode.
 8. Kosten die voor Uw Veranda Specialist voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de Wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Uw Veranda Specialist de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de Wederpartij ontbinden.

Artikel 22: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Uw Veranda Specialist, maar Uw Veranda Specialist behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Wederpartij.
 4. Ongeacht de keuze van Uw Veranda Specialist, behoudt de Consument altijd het recht het geschil voor te leggenaan de wettelijk bevoegde rechter. De Consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Uw Veranda Specialist.
 5. Indien de Wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Uw Veranda Specialist ervoor kiezen het geschil voorte leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de Wederpartij gevestigd is.

Deze voorwaarden gelden voor al onze producten. De veranda, kapschuur, tuinhuis, overkapping en tuinkamer